Forskning

Nedan presenteras forskningsarbetet i åtta uppsatser.

1. Redovisning av fynd vid mikroskopering av levande blod från två patienter med Morbus Hodgkin och tre patienter med maligna tumörsjukdomar

Mikrobliknande fynd i blod från patienter med Hodgkins lymfom respektive malign tumörsjukdom iakttagna vid direktmikroskopi i vanligt ljusfält och interferenskontrast beskrivs. Forskningsbakgrund och information om mikroskoperingens förlopp och resultat. Tankar kring fortsatt forskning.

Läs mer

2. Mikrobliknande bildningar i blod vid kroniska sjukdomar

Genom direktmikroskopi av obehandlat blod i mörkfält, faskontrast samt interferenskontrast med upp till 1200 ggr förstoring har en rad olika förut ej beskrivna mikrobliknande bildningar kunnat påvisas. En del förekommer fastän sällan hos friska. Andra har ännu bara observerats hos patienter med kroniska sjukdomar som t ex svår allergi, multipel skleros och cancer. De mikrobliknande bildningarna kan förekomma solitära eller i ansamlingar. Utseendet på dessa senare kan variera:


1) små blåsor med små korn som har egenrörlighet (upp till 7 µ).
2) större blåsor med mikrobliknande bildningar (upp till 1/10 mm).
3) romliknande ansamlingar av små korn med egenrörlighet.
4) "bollar" med livlöst, bikakeliknande centrum och periferi med rörliga mikrobliknande bildningar.
5) "svärmar" med massor av rörliga mikrobliknande bildningar och starka förändringar av de röda blodkropparna.


Förändringarna under 1-5 ovan kan ej påvisas i vanliga färgade blodutstryk. Deras ursprung och klassifikation kan ej säkert avgöras, men möjligheten att det rör sig om mikrober kan ej uteslutas.

Läs mer

3. Några grundregler i Somatisk Ekologi

Samspelet mellan alla okända partiklar och strukturer å ena sidan och somats celler å andra sidan i såväl blodplasma som övrig kroppsvätska, sammanfattas under rubriceringen "Somatisk Ekologi". Om detta samspel leder till hälsa eller sjukdom diskuteras. I förra fallet karaktäriseras samspelet som symbios, i det senare som dysbios. Betydelsen av dysbiotisk föda tas upp till diskussion. Dysbiosens allvarlighetsgrad förklaras. Allopatisk uppfattning om blodet berörs.

Läs mer

4. Förekomst av cykliska mikrobiella processer påvisade i blodet hos kroniskt sjuka patienter

Följande mikroskoperingsarbete på obehandlat blod från kroniskt sjuka är utfört i vanligt ljusfält och interferenskontrast och visar att det vid kronisk sjukdom ofta förekommer en diffus utsådd av flagliknande partiklar bland blodkropparna. Det visade sig under arbetets gång att "flagorna" ibland plötsligt kunde börja producera mängder med små runda korn, som i sin tur tycktes kunna växa till i storlek, bli rörligare, men även utveckla sig mot andra former. Detta arbete bekräftar teorin om pleomorfism i den mikrobiologiska vetenskapen.  Då "flagorna" är sällsynta hos subjektivt friska individer antas de vara involverade i olika kroniska degenerativa sjukdomsprocesser.

Läs mer

5. Förruttnelseprocessen som orsak till sjukdom och död samt mikrobliknande bildningar i blodet hos kroniskt sjuka personer

I följande föredrag vid den internationella cancerkongressen den 16-18 april 1994 i Darling Harbour, Sydney, Australien, förklaras sjukdomen som en följd av olika former av växtprocesser i blod och fasta vävnader samt hur dessa processer efter dödsögonblicket fortsätter i somat. De antas orsaka både sjukdom och förruttnelse. Ett antal växtprinciper demonstreras.

Läs mer

6. Microorganisms in blood and tumour tissue from patients with malignancies of breast or genital tract

Bildmaterialet i artikeln tillsammans med en video på vital cancersubstans demonstrerades på världskongressen i gynekologi och obstetrik - FIGO - Montreal, Canada, 1994. Man beskriver en diffus utsådd av olikformade till synes levande partiklar av varierande storlek i såväl blod som cancersubstans. Då de ofta förekommer högvis i blodplasman, misstänks de kunna bilda kolonier. Mikroskopering ger en antydan om att en spridning äger rum från dessa högar av partiklar, vilket skulle kunna förklara den diffusa utsådden av bådadera bland blodkropparna. Partiklarna antas representera jästfasen hos en svamp, som även växer i sin myceliefas, och som föreligger både i cancersubstans och i blod som trådliknande strukturer.

Läs mer

7. Blodförändringar hos kroniskt sjuka samt en teori om totala och partiella sårenheter

Mörkfältsmikroskopering av blod avslöjar att blodet utöver röda och vita blodkroppar innehåller mängder av oscillerande mycket små partiklar. I blod från kroniskt sjuka förekommer flera och större samt olikformade partiklar samt strukturer, som tycks byggas upp av dessa partiklar. Många forskare har antagit att dessa partiklar utgör någon form av mikrobiell växt och uppfattat dem som trolig orsak till utveckling av kroniska sjukdomstillstånd. Bevisen för detta har dock aldrig underkastats någon granskning. För att utröna partiklarnas eventuella roll för utveckling av kroniska sjukdomstillstånd, utfördes följande mikroskoperingsundersökning. Vanlig ljusfälts-mikroskopering i 100 ggr förstoring användes för en första snabb orientering i blodprovet. Lokalt utfördes mer speciell mikroskopering av detta med Nomarskis interferens-kontrastmetod.

Läs mer

8. Okända partiklar och strukturer i ALS-patientens blod

Okända - tidigare ej beskrivna - partiklar och strukturer förekommer i ALS-patienternas blod och tycks variera i utseende och mängd i fas med symptomutvecklingens utseende, karaktär och intensitet. Två fall med typisk ALS-symptomatologi - amyotrofisk lateral skleros - beskrivs. Diagnoserna ställda på Neurologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Patienternas blod har undersökts mikroskopiskt i vanligt ljusfält och med Nomarskis interferenskontrastmetod. Dokumentationen har skett med videoupptagning. Bilder har digitaliserats från video och förtydligande teckningar har gjorts. Fynden bekräftar Dr Enbys tidigare uppställda sårteori och skulle således kunna förklara en del av genesen till ALS-symptomatologien.

Läs mer